เวลาให้บริการ 00:00~24:00
Z-IPTV | best IPTV provider

ZIPTV

IPTV CHANNEL

IPTV Subscription

เงื่อนไขการให้บริการ

Last modified on 23 Aug, 2023

ZIPTV เป็นเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญในการให้บริการ IPTV (อินเทอร์เน็ตทีวี)
เมื่อใช้ ZIPTV แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

บทความ 1 (วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข)
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือเพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข ขั้นตอน สิทธิ์และความรับผิดชอบในการเข้าถึง ZIPTV สำหรับการใช้งาน IPTV (โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต) นอกจากนี้ ข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้งาน ZIPTV ของคุณ

บทความ 2 (ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไข)
1. หลักเกณฑ์ของเว็บไซต์ ZIPTV สำหรับผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถใช้บริการ IPTV ระดับมืออาชีพของเราได้โดยยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
2. การตัดสินใจของผู้สมัครในการใช้บริการของเว็บไซต์ ZIPTV เมื่อใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
3. เว็บไซต์ ZIPTV อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก และสมาชิกตกลงตามนี้

บทความ 3 (ประกาศจากเว็บไซต์นี้)
1. หาก ZIPTV พิจารณาว่าจำเป็น ยกเว้นสถานการณ์ที่กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้ เว็บไซต์นี้อาจแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงเรื่องที่จำเป็น
2. การแจ้งในวรรคก่อนจะถือว่าได้แจ้งแก่ผู้สมัครทุกคนแล้ว ณ เวลาที่ระบุไว้ในบริการนี้

ข้อ 4 (ระยะเวลาการให้บริการ)
1. เวลาให้บริการ ZIPTV ตามหลักการคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน (บริการ 7 * 24 ชั่วโมง)
อย่างไรก็ตาม บริการอาจถูกระงับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการตรวจสอบตามกำหนดเวลาหรือเหตุผลอื่น ๆ

มาตรา 5 (สมาชิก)
1. สมาชิกหมายถึงผู้ใช้และผู้ใช้ตัวแทนที่สมัครใช้บริการ ZIPTV และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้บริการ IPTV ผ่าน ZIPTV

ข้อ 6 (ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก)
1. ที่อยู่อีเมลของผู้สมัคร ฯลฯ จำเป็นต้องใช้บริการ z-iptv.com และข้อมูลที่ส่งมาระหว่างการใช้งานจะถูกลงทะเบียนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้
2. ZIPTV จัดการข้อมูลการลงทะเบียนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(1) ด้วยความยินยอมของสมาชิก
(2) เมื่อกฎหมายกำหนดให้เปิดเผย ฯลฯ
(3) การเปิดเผยโดยไม่มีการระบุตัวตน
(4) เมื่อจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาระบบ การดำเนินงาน การจัดการ และประสิทธิภาพทางธุรกิจอื่น ๆ
(5) เมื่อจำเป็นสำหรับการทำงานของ ZIPTV

มาตรา 7 (การอนุมัติการจดทะเบียน)
1. ZIPTV อนุมัติการลงทะเบียนสมาชิกตั้งแต่วินาทีที่ผู้สมัครยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และมีการจัดทำสัญญาสมาชิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

มาตรา 8 (การไม่จดทะเบียนและเพิกถอนการอนุมัติ)
1. หลังจากการทบทวนในบทความก่อนหน้านี้ หากผู้สมัครตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ZIPTV จะไม่อนุมัติการลงทะเบียนของผู้สมัครหรือลบข้อมูลการสมัคร
(1) หากมีบันทึกอันเป็นเท็จ การละเว้น หรือละเว้นในการขอจดทะเบียน
(2) เมื่อผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนละเลยการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้
(3) เมื่อไม่มีผู้ขอขึ้นทะเบียน
(4) เมื่อถูกตัดสินว่าไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับการเป็นสมาชิก
2. แม้หลังจากการอนุมัติสมาชิกแล้ว หากพบว่าสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเข้าข่ายย่อหน้าใด ๆ ข้างต้น ZIPTV อาจยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิกและลบข้อมูลการสมัคร

ข้อ 9 (การใช้ข้อมูลต้องห้าม)
1. สมาชิก เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ZIPTV (รวมถึงการอนุมัติจากบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากมีบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์ในข้อมูล) บริการนี้จะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ขาย เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านทาง บริษัท เพื่อธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่น ๆ

บทความ 10 (เกี่ยวกับเนื้อหาบริการ)
1. เนื้อหาของบริการนี้ถูกกำหนดแยกต่างหากโดย ZIPTV
2. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินการในการให้บริการนี้จะถูกกำหนดแยกต่างหากโดย ZIPTV
3. ZIPTV อาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือระงับเนื้อหา เงื่อนไขข้อกำหนด หรือวิธีการดำเนินงานของบริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากสมาชิก และสมาชิกควรยอมรับในเรื่องนี้

ข้อ 11 (การลบข้อมูล ฯลฯ)
1. เมื่อลูกค้าร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ลงทะเบียนในบริการนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทิ้งทันทีเมื่อมีการร้องขอ และข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้
2. วิธีการจัดการและดำเนินการข้อมูลสมาชิก
หากไม่มีการสมัครชำระค่าบริการและการชำระเงิน จะมีการจัดการและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ ZIPTV เป็นเวลา 2 ปี เว้นแต่ลูกค้าแต่ละรายจะไม่ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อผ่านไป 2 ปี ข้อมูลลูกค้าจะถูกลบและ ZIPTV จะไม่เก็บข้อมูลลูกค้าใด ๆ

ข้อ 12 (การระงับการให้บริการ)
1. ZIPTV อาจระงับบริการนี้ภายใต้การอนุญาตใด ๆ ต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
(1) เมื่อทำการบำรุงรักษาระบบบริการเป็นประจำหรือฉุกเฉิน
(2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ฯลฯ
(3) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม สึนามิ ฯลฯ
(4) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสงคราม ความไม่สงบ การจลาจล ความปั่นป่วน ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ
(5) ในกรณีอื่น ๆ เมื่อเว็บไซต์นี้พิจารณาว่าจำเป็นต้องระงับบริการนี้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค
2. ZIPTV จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เนื่องจากความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการให้บริการนี้เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากย่อหน้าก่อนหน้า

ข้อ 13 (เรื่องต้องห้าม)
1. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่อไปนี้ในบริการนี้
(1) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกรายอื่น บุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์นี้
(2) ละเมิดทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ของสมาชิกรายอื่น บุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์นี้
(3) การกระทำที่ใส่ร้ายสมาชิกรายอื่น บุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์นี้
(4) การส่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย ฯลฯ
(5) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม
(6) การใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไร
(๗) ประพฤติขัดต่อศีลธรรมอันดี
(8) การกระทำร่วมกับความผิดทางอาญา
(9) การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
2. หากสมาชิกสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่สามเมื่อใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและจะต้องไม่ทำให้เว็บไซต์นี้เสียหาย
3. ZIPTV จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเนื่องจากการใช้บริการนี้ และจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยความสูญเสียใดๆ
4. หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสร้างความเสียหายให้กับ ZIPTV เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสมาชิก

ส่วนที่ 14 (การรายงานการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาด)
1. สมาชิกสามารถสมัครขอการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ ZIPTV ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ETA
อย่างไรก็ตาม จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงก่อนที่การสมัครสมาชิก IPTV จะหมดอายุ หากการสมัครสมาชิกหมดอายุไปแล้ว
(แสดงบน ZIPTV) คุณควรเข้าใจล่วงหน้าว่าจะสมัครเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ยาก
2. เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียใด ๆ ที่เกิดกับสมาชิกอันเนื่องมาจากการไม่สมัครรับการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้

มาตรา 15 (การจัดการกับการไล่ออก ฯลฯ)
1. หากสมาชิกตกอยู่ภายใต้การอนุญาตใด ๆ ต่อไปนี้ ZIPTV อาจไล่หรือระงับการใช้ ID หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้สมาชิกทราบ
(1) เมื่อมีการยื่นคำขออันเป็นเท็จในระหว่างการลงทะเบียน
(2) เมื่อ ID หรือรหัสผ่านถูกใช้อย่างผิดกฎหมาย
(3) เมื่อรบกวนการทำงานของบริการนี้
(4) หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกละเมิด
(5) สถานการณ์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์นี้เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิก
2. หาก ZIPTV ได้รับความเสียหายเนื่องจากสมาชิกอยู่ภายใต้ย่อหน้าใด ๆ ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าบริการจะถูกไล่ออกหรือการใช้ ID ถูกระงับชั่วคราว เว็บไซต์นี้จะชดเชยความเสียหายที่ได้รับ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

มาตรา 16 (กฎการคืนเงิน)
1. โดยหลักการแล้ว หากหมดเวลาการสมัครหรือการใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าจะขอเงินคืนได้
2. สามารถดำเนินการยกเลิกและคืนเงินได้ก่อนที่บริการจะเสร็จสิ้น
ข้อกำหนดการยกเลิก: การยกเลิกและการคืนเงินจะทำได้ก่อนที่การสมัครสมาชิก IPTV จะหมดอายุเท่านั้น
หลังจากสิ้นสุดการสมัครสมาชิกใหม่ ให้ใช้วรรค 1 ข้างต้น
3. คำขอยกเลิกหรือคืนเงินจะดำเนินการในวันเดียวกัน

ข้อ 17 (การถอนตัวจากการเป็นสมาชิก)
1. เมื่อสมาชิกถอนตัวจากการเป็นสมาชิก ควรแสดงความจำนงต่อ ZIPTV ทันที
หากคุณต้องการสมัครสมาชิก คุณสามารถสมัครเพื่อยกเลิกการสมัครผ่านที่อยู่อีเมล ZIPTV ของคุณ

ข้อ 18 (หยุดให้บริการนี้)
1. ZIPTV อาจระงับการให้บริการนี้หลังจากแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือน
2. เวลาที่ระบุไว้ในประกาศในย่อหน้าก่อนหน้าบน ZIPTV ถือว่าสมาชิกทุกคนยอมรับแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือน
3. เมื่อ ZIPTV หยุดให้บริการนี้ จะปฏิบัติตามขั้นตอนในย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องความเสียหายจากสมาชิกหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการระงับ

มาตรา 19 (ความรับผิดชอบในการจัดการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
1. สมาชิกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการใช้และการจัดการหมายเลขการอนุมัติที่ใช้กับ ZIPTV
2. สมาชิกจะต้องไม่โอน ให้ยืม หรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ ZIPTV มอบให้กับบุคคลที่สาม
3. ZIPTV จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอันเนื่องมาจากการใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ ไม่ว่าสมาชิกจะจงใจประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม
เมื่อสมาชิกลืม ID หรือรหัสผ่าน สมาชิกควรสมัคร ZIPTV ทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้การใช้บริการนี้ผ่าน ID และรหัสผ่านถือว่าสมาชิกเป็นผู้ดำเนินการเอง

มาตรา 20 (การระงับบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ)
1. หาก ZIPTV ได้รับการยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ID อาจถูกระงับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก ซึ่งจะถือว่าเป็นความยินยอมล่วงหน้าของสมาชิก
2. แม้ว่า ZIPTV จะใช้มาตรการที่กล่าวถึงในย่อหน้าก่อนหน้านี้ ZIPTV จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสมาชิกไม่สามารถใช้บริการและเกิดความเสียหายที่ตามมา

มาตรา 21 (ศาลที่มีเขตอำนาจ)
1. หากมีความจำเป็นในการดำเนินคดีระหว่างสมาชิกและ ZIPTV ศาลแขวงซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จะเป็นศาลเขตอำนาจศาลระหว่างสมาชิกและ ZIPTV

ZIPTV ผู้ให้บริการ IPTV มืออาชีพ: https://z-iptv.com

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021

About IPTV

IPTV ChannelsIPTV VODIPTV SERIESIPTV PricesIPTV FAQ

Z-IPTV | Best IPTV provider
© Z-IPTV ( A&G Corporation) ALL RIGHTS RESVERD   |  Email: service@z-iptv.com  |  Location: 635 NE Coventry Ln, Waukee America
한국어